Wydział Operacyjny z SKKM w Elblągu

 

p. o. Naczelnika wydziału mł. bryg. mgr Krzysztof Karolkiewicz

tel. 55 641 30 06

 

St. specjalista mł. kpt. Patryk Jarocki

tel. 55 641 30 08

 

Do zadań Wydziału Operacyjnego z SKKM w Elblągu należy w szczególności:

(zadania operacyjne) 
1) nadzorowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz przygotowanie komendy do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych; 
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja, 
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na terenie działania komendy;
5) przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG; 
6) analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie; 
7) zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa, 
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń, 
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na terenie działania komendy oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania, 
10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych, 
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSGR, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych i prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie, 
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG komendy oraz OSP z terenu działania komendy pod względem przygotowania do działań ratowniczych, 
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG, 
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSGR z terenu działania komendy, 
16) zapewnienie właściwego połączenia systemów monitoringu pożarowego z komendą oraz nadzór nad właściwym działaniem systemu w Miejskim Stanowisku Kierowania, 
17) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także dla prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek KSRG, 
18) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi oraz działalności komendy, 
19) bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta o szczególnych zdarzeniach i postępie akcji ratowniczych. 

(zadania szkoleniowe)
20) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy i KSRG na obszarze Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz koordynacja i nadzór nad realizacją tego zadania w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, 
21) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego, 
22) organizowanie i koordynowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami oraz koordynowanie realizacji okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków w jednostkach ratowniczo-gaśniczych 
23) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników komendy oraz koordynacja i nadzór nad realizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych komendy.

 

Odsłony: 4118